Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodu www.priroda-zahrada.cz

Dodavatel

Ing. Milan Bruchter
Zámecké nám. 7/6
690 02 Břeclav

Dodavatel je zapsán v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Břeclav pod č. ID RZP: 3263196

Dodavatel není plátce DPH.

IČ: 76426467
Kontaktní údaje:
Telefon: 777 274 762
Email: [email protected]

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  2600150570/2010 (FIO banka, a.s.)

Objednávka zboží

Zákazník si vybere zboží v katalogu na stránkách www.priroda-zahrada.cz. Zde je umístěn seznam zboží nabízeného dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Následným vyplněním a odesláním objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené dodavatelem. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka zákazníka je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení dodavatelem. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky dodavatelem. Závazné potvrzení dodavatele se uskuteční elektronickou zprávou na email uvedený zákazníkem či telefonicky.

Dodavatel není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím a zaplacením zboží.

Cena zboží

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Dodavatel si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím a náklady spojené se způsobem platby (doběrečné).

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Dodací lhůta se může lišit u jednotlivých tipů zboží. U zboží s katalogovým označením „skladem“ je dodací lhůta průměrně  2-7 dní. Zboží s katalogovým označením „Do dvou týdnů“ je doručováno v dodací lhůtě 7-14 dní, ve výjimečných případech může být dodací lhůta i delší. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Doprava zboží

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Obchodní balík České pošty

  • zboží je doručeno přímo na adresu uvedenou zákazníkem
  • v případě nepřítomnosti zákazníka je zboží uloženo na spádovou poštu
  • možnost opětovného doručení
  • cena 129 Kč včetně DPH

PPL

  • dopravce se zkontaktuje vždy v den doručení se zákazníkem a domluví si čas předání zboží
  • v případně nepřítomnosti zákazníka se zboží znova doručuje následující den
  • cena 220 Kč včetně DPH

Uloženka

  • vyzvednutí v některé z poboček Uloženky dle výběru kupujícího
  • o připravenosti výdeje zásilky je kupující informován pobočkou Uloženky sms zprávou případně emailem
  • Cena 40 Kč včetně DPH

V případě platby ceny zboží předem na účet dodavatele je cena  přepravních variant  s výjimkou Uloženky snížena o 30 Kč. V takovém případě je zboží předáno dopravci následující den po připsání celé částky na účet dodavatele, pokud tomu ale nebrání podmínky popsané v oddílu Dodací lhůta.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy stanovený v objednávce. Pokud rozměry zboží překročí 1,5m, hmotnost přesáhne 20kg nebo místo dodání leží mimo ČR, je doprava řešena individuálně.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému. V případě mechanického poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a poškozenou zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Uhrazení ceny zboží

Zákazník může uhradit zboží dobírkou v místě převzetí zboží nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Není-li uvedeno jinak je záruční lhůta u výrobku 24 měsíců při prodeji běžnému spotřebiteli a řídí se Občanským zákoníkem. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem (fyzické nebo právnické osoby vlastnící IČ), je záruční doba stanovena Obchodním zákoníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list doklad o nákupu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodu www.priroda-zahrada.cz, doporučujeme kontaktovat dodavatele elektronickou poštou na [email protected], do předmětu zprávy uvést „Reklamace“ či telefonicky na číslo 777 274 762. Zákazníkovy následně zašleme informace o dalším postupu.

Zboží na reklamaci zasílejte nejlépe v originálním obalu s dokladem o nákupu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů..

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

V Břeclavi dne 31.12.2013
Ing. Milan Bruchter